Ex­tre­mis­ti­sche Be­stre­bun­gen in So­ci­al Me­dia Netz­wer­ken: Iden­ti­fi­ka­ti­on, Ana­ly­se & Ma­nage­ment von Ra­di­ka­li­sie­rungs­pro­zes­sen“ (X-SO­NAR)

Download